Algemene Voorwaarden


Artikel 1 Definities 

1. BHV First Aid is een Vennootschap Onder Firma die zich ten doel stelt het verzorgen van praktische bedrijfshulpverleningscursussen aan bedrijven, en (kinder-) EHBOcursussen. Tevens verzorgt BHV First Aid ontruimingsoefeningen, stelt BHV First Aid plannen op, en levert BHV First Aid AED's en verbandmiddelen.   

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van BHV First Aid en BHV First Aid de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4. 

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen BHV First Aid en opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door BHV First Aid en/of door haar ingeschakelde derden aan opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het geven van bedrijfshulpverlenings- en kinder-EHBO cursussen, alsmede alle andere door BHV  First Aid ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever worden verricht. 

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.bhvfirstaid.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen opdrachtgever en BHV First Aid gesloten Overeenkomsten waarbij BHV First Aid Diensten aanbiedt of levert. 

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met BHV First Aid overeengekomen. 

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van opdrachtgever. 

 

Artikel 3 De Overeenkomst 

1. Alle offertes van BHV First Aid zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

2. De opdrachtgever kan contact opnemen met BHV First Aid via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. BHV First Aid zal met opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.

3. Als BHV First Aid een bevestiging naar opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. BHV First Aid kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

4. Indien opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van BHV First Aid dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij BHV First Aid deze schriftelijk bevestigt.

5. Een opdracht door opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door BHV First Aid.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. BHV First Aid zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.  

2. BHV First Aid heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. Bij het inschakelen van derden zal BHV First Aid de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van opdrachtgever, en zullen door BHV First Aid worden doorbelast aan opdrachtgever.  

4. BHV First Aid heeft het recht om de locatie en datum van bijeenkomsten te wijzigen met inachtneming van een redelijke termijn. 

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BHV First Aid aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BHV First Aid worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BHV First Aid zijn verstrekt, heeft BHV First Aid het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat BHV First Aid zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. BHV First Aid kan zijn Diensten in ieder geval, maar niet uitsluitend, niet deugdelijk verrichten indien opdrachtgever de cursus vergeet, of als er onvoldoende personeel aanwezig is van opdrachtgever voor het uitvoeren van Diensten. 

7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever BHV First Aid hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. BHV First Aid dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen BHV First Aid en opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van BHV First Aid op en is voor de opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen BHV First Aid en opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

1. BHV First Aid is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat BHV First Aid goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 

2. Voorts is BHV First Aid bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien de opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BHV First Aid gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.   

 

Artikel 7 Annulering 

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.

2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door BHV First Aid. 

3. Bij annulering na ondertekening van de offerte zal een boete van €250,- (zegge: tweehonderdvijftig EURO) in rekening gebracht worden.  

4. Cursussen kunnen tot 48 uur voor aanvang worden afgezegd. Restitutie is dan niet meer mogelijk. De afgevallen kandidaten kunnen dan op een door de opleider aangewezen dag de cursus alsnog volgen.

 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

2. BHV First Aid heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

3. BHV First Aid stuurt drie (3) weken voor aanvang van de cursus de factuur naar opdrachtgever.

4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen. 

5. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan BHV First Aid mede te delen. 

6. BHV First Aid is gerechtigd om opdrachtgever om termijnbetaling te vragen. BHV First Aid zal dit uitdrukkelijk vermelden in de offerte. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang. De termijnbetaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en BHV First Aid zijn verplichtingen inzake voortzetting van de Diensten niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten. 

7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

8. Indien BHV First Aid besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. BHV First Aid is niet aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt. 

2. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van BHV First Aid. 

3. BHV First Aid is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van BHV First Aid, verleent de opdrachtgever de bevoegdheid aan BHV First Aid om, als een door BHV First Aid ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4. BHV First Aid is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

5. BHV First Aid is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10. 

6. De opdrachtgever vrijwaart BHV First Aid voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 

7. Indien BHV First Aid aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van BHV First Aid met betrekking tot haar Diensten. 

8. De aansprakelijkheid van BHV First Aid is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien BHV First Aid niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door opdrachtgever betaalde bedrag. 

9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BHV First Aid. 

10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

 

Artikel 10 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van BHV First Aid, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van BHV First Aid zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van BHV First Aid, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal BHV First Aid overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die BHV First Aid heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens 

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. BHV First Aid kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. BHV First Aid behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door BHV First Aid geleverde zaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend verslagen en adviezen, blijven eigendom van BHV First Aid en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BHV First Aid worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. 

3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan BHV First Aid van gegevens. Opdrachtgever zal BHV First Aid vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

 

Artikel 13 Reclames

1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Dienst over te gaan op controle daarvan, tenzij is afgesproken dat BHV First Aid een conceptversie zou versturen. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan BHV First Aid te worden gemeld.

2. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij BHV First Aid.

 

Artikel 14 Identiteit van BHV First Aid

1. BHV First Aid is bij de KvK geregistreerd onder nummer 67558631 en draagt btw-identificatienummer NL857076486B01. BHV First Aid is gevestigd aan de Verlengde Edisonstraat 1 (8861 NJ) te Harlingen. 

2. BHV First Aid is per e-mail te bereiken via info@bhvfirstaid.nl middels de website www.bhvfirstaid.nl en telefonisch op 0517-201027 

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op de rechtsverhouding tussen BHV First Aid en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die tussen BHV First Aid en opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Nederland.